Choose your language:
en lv ru

Informācija par spēli

Brainstorm Brainstorm (?): (#38) "Around the World — Virtual Encounter Game [RU LV EN]" Forums
Spēles autori: Wonder Quest.lv, Quest.lv
Spēles grūtības koeficients: 0,43
Autora sarežģītības koeficients (ASK): 1
Spēles kvalitātes indekss: 9,04
Scenārija pieejamība: Nav pieejams
Spēle: Brainstorm
Spēles formāts: Vienspēle
Uzdevumu secība: Lineārā
Spēles sākums: 08.04.2020 11:00:00 (UTC +3)
Spēles sākums jūsu laika joslā: (UTC )
Spēles beigas: 27.02.2022 11:02:00 (UTC +2)
Dalības maksa:3en usd
Laimests: 0en usd (0% no iemaksu summas)
Spēles dalībnieku skaits: 17 spēlētāji (statistika)
Spēles statuss: Spēle nav pieejama cauriešanai
Spēles apspriešana: 1 ziņojums
Administratori, kurim faktiski bija pieeja scenārijam: Wonder Quest.lv, Quest.lv (vairāk)


Spēles TOP-10 (pilns saraksts)

  Dalībnieki Finišs Bonuss Sods Finišs (-bonusi +sodi) Punkti Vērtējumi
  #1  Leenka~ 13.04.2020 15:36:27 08.04.2020 11:31:27 8,5 9
  #2  AlinaNa 10.04.2020 00:28:01 08.04.2020 11:57:24 3,83 9
  #3  B392 09.04.2020 19:24:14 08.04.2020 12:03:55 3,4 10
  #4  Mantas! 08.07.2020 00:16:49 08.04.2020 12:06:23 2,98 -
  #5  (\/)_(^_^)_(\/) 09.04.2021 10:32:24 08.04.2020 12:06:47 2,55 9
  #6  Xandr 29.11.2020 20:28:54 08.04.2020 12:12:59 2,13 8
  #7  stranger_ko 11.04.2021 19:45:58 08.04.2020 12:20:32 1,7 7
  #8  Альтис 18.06.2020 22:53:49 08.04.2020 12:29:13 1,28 9
  #9  tanitriel 13.04.2020 22:45:11 08.04.2020 12:31:20 0,85 7
  #10  Monikyt3 13.04.2020 17:57:06 08.04.2020 12:41:56 0,43 9

Spēles vērtējums
Vērtējumu pieņemšana beigusies.

Bilžu galerijasNo spēles autora


Виртуальная игра “Around the World”

Игра состоит из 5 туров — блоков вопросов, объединенных темой “Путешествия”.

Вас ждут:

 1. ребусы,
 2. Олимпийка — игра на словесные ассоциации,
 3. музыкальная викторина,
 4. виртуальный поиск на “Google Street View”,
 5. поиск объектов на картинке.

Количество заданий: 23

Максимальное время прохождения по тайм-ауту: 3 часа 15 минут

Языки заданий: русский, латышский, английский


Чтобы принять участие в игре необходимо зарегистрироваться на этом сайте и подтвердить участие.

Как зарегистрироваться на сайте?

 1. Нажмите кнопку “Регистрация”.
 2. Регистрация с помощью “Vkontakte” и “Facebook” работает некорректно, поэтому используйте обычную регистрацию.
 3. Заполните все необходимые поля.
  Телефонный номер должен быть реальным, чтобы организаторы могли связаться с вами в случае необходимости.
  Адрес электронной почты также должен быть реальным, вы получите подтверждение регистрации по электронной почте.
  Рекомендуем указать реальную дату рождения, она необходима для восстановления забытого пароля.
 4. Если вы не хотите, чтобы информация была доступна для просмотра, снимите флажки с соответствующих полей.
 5. Аттестация не требуется.

Как принять участие в предстоящей игре?

 1. Пополните счет внутренней валюты сети “Encounter” в этом разделе.
 2. На странице анонса игры нажмите кнопку “сделать взнос”. 3 EN USD спишутся с вашего счета.
 3. В день игры на странице анонса нажмите кнопку “Вход в игру”.

Играть можно в любое удобное вам время.

Игра будет доступна продолжительное время, так что очки участникам будут начислены потом. :)

Контакты

WhatsApp, Telegram

Virtual game “Around the World”

The game contains 5 rounds - blocks of questions, united by the topic “Travelling”.

You are expected:

 1. rebuses,
 2. word association game,
 3. musical quiz,
 4. virtual search on “Google Street View”,
 5. searching for objects on a picture.

Number of tasks: 23

Maximum passing time by timeout: 3 hours 15 minutes

Task languages: English, Russian, Latvian


You need to register and confirm participation, to take part in the game.

How do I register on the site?

 1. Click the “Sign Up” button.
 2. “Vkontakte” and “Facebook” registration features are not working properly, so use the regular registration.
 3. Fill in all required fields.
  The phone number must be real so that the hosts can contact you if needed.
  The e-mail address must also be real, you will receive an e-mail confirmation of the registration.
  We recommend to specify the real date of birth, it is necessary for restoration of the forgotten password.
 4. If you do not want the information to be available for viewing, uncheck the appropriate boxes.
 5. Attestation is not required.

How to take part in the upcoming game?

 1. Refill your “Encounter” internal currency account in this section.
 2. Click the “make a subscription” button in the game announcement. 3 EN USD will be charged from your account.
 3. On game day you need to click the “Enter the Game” button on the game page.

You can play at any time convenient for you.

The game will be available for a long time, so the points for participants will be credited later. :)

Contacts

WhatsApp, Telegram

Virtuālā spēle “Around the World”

Spēlei ir 5 tūres — jautājumu bloki ar tematu “Ceļojumi”:

 1. rēbusi,
 2. vārdu asociācijas spēle,
 3. muzikālā viktorīna,
 4. virtuālā meklēšana ar “Google Street View”,
 5. objektu meklēšana bildēs.

Uzdevumu skaits: 23

Maksimālais spēles laiks: 3 stundas 15 minūtes

Uzdevumu valodas: latviešu, krievu, angļu


Lai piedalītos spēlē, jums jāreģistrējas un jāapstiprina dalība.

Kā reģistrēties vietnē?

 1. Noklikšķiniet “Reģistrācija” pogu.
 2. “Vkontakte” un “Facebook” reģistrācijas funkcijas nedarbojas pareizi, tāpēc izmantojiet parasto reģistrāciju.
 3. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus.
  Tālruņa numuram jābūt patiesam, lai organizatori vajadzības gadījumā varētu ar jums sazināties.
  E-pasta adresei arī jābūt patiesai, lai veikt reģistrācijas apstiprinājumu.
  Mēs iesakām norādīt patieso dzimšanas datumu, tas ir nepieciešams aizmirstās paroles atjaunošanai.
 4. Atestācija nav nepieciešama.

Kā piedalīties spēlē?

 1. Papildiniet savu “Encounter” iekšējās valūtas kontu šajā sadaļā.
 2. Noklikšķiniet “iemaksāt” pogu spēles lapā. No jūsu konta tiks iekasēti 3 EN USD.
 3. Spēles dienā noklikšķiniet “Ieiet spēlē” spēles lapā.

Jūs varat spēlēt jebkurā sev ērtā laikā.

Spēle būs pieejama ilgu laiku, tāpēc punkti dalībniekiem tiks ieskaitīti vēlāk. :)

Kontakti

WhatsApp, Telegram


Forums

26.06.2022 04:59:07
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2022 ©